فلیم فتومتر یکی از تجهیزات الکتریکی آزمایشگاهی است. که در بسیاری آزمایشگاه های مختلف یافت می شود. از این وسیله اغلب جهت سنجش سدیم و پتاسیم استفاده میشود. سیستم کاری این دستگاه نظیر اسپکتروفتومتر بر روی سنجش انرژی نوری و طیف قشری اتم های نمونه مورد مطالعه است.

نحوه عملکرد دستگاه

الکترون‌ های اتم فلزات مختلف به ویژه فلزات قلیایی نظیر سدیم، کلسیم و پتاسیوم. بر اثر انرژی های مختلف نظیر نورانی و حراتی الکترون‌ ها برانگیخته می گردند. و به مدارهای بالاتر جهش می کنند. در مدار جدید، الکترون ها از انرژی زیاد تر اما ثبات کمتری برخوردار هستند. و به همین علت بعد از زمان بسیار کمی به مدار اولیه باز می گردند. در این برگشت انرژی که جذب نموده بودند به شکل انرژی نوری یا همان فوتون ها منتشر میگردد.ایـن فتون ها طـول مـوج مـعـینی دارند. که مخصوص اتم و مدارهای آن فلز است.

رنگ شعله

برای طول موج نور زرد که از سوختن سدیم ساطع میگردد ۵۹۰ نانومتر بوده. و طول موج پتاسیم که رنگ شعله صورتی مایل به بنفش دارد ۷۶۵ نانومتر است. همچنین نور لیتیوم که قرمز رنگ است، طول موج ۶۷۰ نانومتر دارد. اساس به وجود آمدن نور در فلیم فتومتر مشابه شیوه فـلــورسـنــت اسـت. بـا ایـن فرق کـه در فلورسنت به منظور برانگیخته شدن اتم انرژی نور ماوراء بنفش استفاده میشود. در حالی که در فلیـم فتـومتـر بـه  ایـن منظـور از انـرژی حـرارتی بهره میبرد. بخاطر حرارت شعله، هر لحظه تنها حدود ۰۰۲/۰ درصد از اتم های عناصری که بـه راحتـی بـرانگیختـه مـی شـونـد مثـل سـدیـم یا پتـاسیـم تهییـج شـده و نـور ساطع مینمایند. و بر اساس این که الکترون از چه مداری و تا چه اندازه ایی برانگیخته گشته است. و بر اساس این که چقدر فتون ساطع میکند، رنگ نور ایجاد شده متفاوت است. که هر رنگ ویژه یـک عنصـر میباشد.

ساختمان فلیم فتومتر

ساختمان فلیم فتومتر مشابه فتومتر ساده یا اسپکتروفتومتر است. با این فرق که در فلیم فتومتر منبع نور، شعله حاصل از سوختن ماده مورد مطالعه و در فتومتر منبع نور، لامپ الکتریکی است. به علاوه در اسپکتروفتومتر پس از برخورد نور به محلول نمونه، میزان نور جذب شده را اندازه گیری مینمایند. در حالی که در فلیم فتومتر نور ایجاد شده مستقیما اندازه گیری میگردد. در این دستگاه به طور معمول به منظور تجزیه نور از فیلتر های تداخلی. و به منظور سنجش نور از انواع متعدد نورسنج فتوتیوب یا فتوسل. و به منظور اندازه گیری الکتریسیته از گالوانومتر استفـاده میشود. چـون تفاوت کلی و اصلی فلیـم فتـومتـر و اسپکتروفتومتر در منبع نور آن ها است.

کاربرد های دستگاه فلیم فتومتر

فلیم فتومتر یا نور سنجی شعله به منظور تعیین غلظت عناصر قلیایی و قلیایی خاکی (در آنالیز شیمیایی غیرآلی به منظور تعیین غلظت یون های فلزی خاصی همچون لیتیم ، کلسیم ، سدیم و پتاسیم) در محلول های آبی به کار برده می شود. این دستگاه یک گزینه ساده و به ویژه مقرون به صرفه در مقایسه با به آنالیز هایی نظیر طیف سنج نشری پلاسما یا طیف ‌سنجی جذب اتمی میباشد.

فلیم فتومترها اغلب در آزمایشگاه و عملیات تولیدات صنایع دارویی، مواد غذایی، صنعت نوشیدنی ، زیست محیطی، شیمیایی و سیمان به کار برده می شوند.

صنعت داروسازی

از این دستگاه در صنعت دارو سازی برای تعیین غلظت یون های پتاسیم یا سدیم در محلول های تزریق، نظیر محلول سدیم کلرید و یا سایر محلول ها استفاده میشود. همچنین در آزمایش کیفیت غیرمستقیم مواد مختلف یا کنترل کیفی محصولات و تعیین غلظت در معرف های دارویی، در جمع آوری خون، محصولات نهایی از نظر ترکیب شیمیایی صحیح با بهره گیری از دستگاه سنجش نورسنجی شعله بررسی میگردند.

صنایع غذایی

نورسنجی شعله و استفاده از دستگاه فلیم فتومتر در کنترل و نظارت بر رعایت محدودیت های پتاسیم و سدیم در غذا ها به کار گرفته میشود. استفاده از این راهکار در تولیدات شیر، شیرخشک و بعضی از غذا های آماده دیده میشود. همچنین کیفیت محصولات را نیز میتوان با استفاده از یک فتومتر بررسی و کنترل نمود.

صنعت نوشیدنی

نورسنجی شعله در مشخص نمودن میزان کلسیم، سدیم و پتاسیم در مایعات مختلف و متعدد از جمله انواع آب میوه ها، آب سبزیجات ، نوشابه و شیر به کار برده می شود.

آنالیز محیط زیست

نورسنجی شعله در اندازه گیری های آزمایشگاهی در آنالیز محیط زیست به منظور مشخص نمودن عناصر قلیایی و قلیایی خاکی، کنترل بقایای کود در خاک و آب ها، اندازه گیری ناخالصی های مختلف در آب، نظارت بر کیفیت خاک و آنالیز آب و کنترل فاضلاب تخلیه شده از نظر منیزیم، سدیم و پتاسیم استفاده میگردد.

صنایع شیمیایی

به جهت بررسی نهایی یا ورودی محصولات شیمیایی و آب فوق خالص و همچنین مشخص نمودن غلظت پتاسیم و سدیم در تولید کود و کنترل فرآیند از دستگاه فلیم فتومتر بهره میبرند.

صنعت سیمان

برای بررسی محتوای سدیم، کلسیم یا پتاسیم در صنایع ساختمانی و سیمان استفاده میشود.

خرید دستگاه فلیم فتومتر

شما میتوانید انواع تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را به آسانی از طریق همین صفحه در سایت آی فودز تهیه کنید .برای دریافت مشاوره تخصصی و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مقایسه ( 0 مورد )